Choir Anthem: “I Choose Love”

Choir Anthem: “I Choose Love”